PRIMAVERA Obroża na pchły i kleszcze polecana przez lekarza weterynarii
Karta Dużej rodzinyRabat 5%!
Twisto - Zapłać za 21 dni...albo kiedy chcesz
Szybka wysyłkaNawet w 24 godziny!
Less and zero wasteDbajmy o przyrodę wokół Nas

Polityka Prywatności sklepu Primavera.pl

Polityka Prywatności sklepu Primavera.plNiniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkownika oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (żądanych przez Użytkownika), przez Sklep PRIMAVERA działający pod adresem internetowym 
www.prima-vera.pl, prowadzony przez P.P.H.U. Tezi Vet Gabinet Weterynaryjny Tezi Łukasz Paczewski ul. Warszawska 101, 05-190 Nasielsk, NIP: 5311603588, REGON: 142741108, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

I. Definicje


Administrator - oznacza P.P.H.U. Tezi Vet Gabinet Weterynaryjny Tezi Łukasz Paczewski z siedzibą w 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 101, NIP: 5311603588, REGON: 142741108, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, która świadczy usługi drogą elektroniczną, przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej:
  P.P.H.U. Tezi Vet Gabinet Weterynaryjny Tezi Łukasz Paczewski ul. Warszawska 101, 05-190 Nasielsk
 • poczty elektronicznej: 
  sklep@prima-vera.pl
 • telefonicznie:
  +48 735 950 792


Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.prima-vera.pl

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.


II. Dane Osobowe


Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie, realizacji zamówienia lub składania reklamacji:

 1. Imię i Nazwisko

 2. Adres Zamieszkania

 3. Adres Dostawy - jeśli jest inny niż Adres Zamieszkania

 4. Adres Poczty Elektronicznej (adres e-mail)

 5. Numer Telefonu

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych w trakcie procesu rejestracji (założenie konta) lub złożenia zamówienia bez rejestracji konta jest niezbędne na potrzeby: złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy oraz ewentualnego wszczęcia procedury reklamacyjnej lub procedury zwrotu towaru. Dane te są przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie ww. usługi na żądanie użytkownika). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO dane Użytkowników, będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia tj. sprzedaży oraz dostawy zamówionych towarów jak też w celu realizacji pozostałych uprawnień przysługującym Użytkownikom z tytułu zawartej umowy (np. reklamacja, zwrot towaru). 

Podanie danych do celu realizacji usługi jest wymogiem umownym oraz warunkiem realizacji usług oferowanych przez Sklep prima-vera.pl, brak podania danych uniemożliwia skorzystanie z usług Sklepu prima-vera.pl. 

Administrator przetwarza dane również w celu promocji własnych usług i towarów w tym przesyłania Użytkownikowi elektronicznej informacji (mail, newsletter) o dostępnym asortymencie. Dane te są przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora).

W przypadku wyrażenia takiej zgody przez Użytkownika, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, NIP 525-26-74-781, KRS 0000634928 w celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” oraz sporządzanie w oparciu o nich zestawień rekomendacji sklepów. Podstawą prawną przetwarzania danych w ww. celu jest art. 6 ust 1 lit a) RODO tj. wyrażenie zgody przez osobę której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych w ujawnionym w zgodzie celu. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Ceneo: […] Wycofanie zgody pozostaje bez wypływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody. 

Użytkownik otrzyma od Administratora elektroniczną informacje handlową dotyczącą usług i towarów własnych tylko w przypadku, w którym Użytkownik, za pośrednictwem Sklepu prima-vera.pl, na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji. 

Wyrażenie zgody na otrzymywanie elektronicznej informacji handlowej jest dobrowolne i nie blokuje możliwości skorzystania z usług Sklepu prima-vera.pl 

Dane osobowe Użytkownika będą przez Administratora zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji powyższych celów.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

W celu realizacji umowy Sklep prima-vera.pl może udostępniać zebrane od Użytkownika dane do następujących kategorii odbiorców: operatorów logistycznych, firm kurierskich, przewoźników - w celu realizacji procesu wysyłki towaru, na potrzeby obsługi procesu reklamacyjnego oraz na potrzeby obsługi procesu zwrotu towaru. Dane udostępniane są również zewnętrznej firmie księgowej, w celu właściwej obsługi księgowej zamówień. 

Zebrane od Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika, usunięcia konta Użytkownika w systemie Administratora bądź skorzystania przez Użytkownika z wymienionych poniżej praw, w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych. 

E-mail marketing: Twoje dane osobowe udostępniamy zewnętrznym dostawcom usług (w tym również marketingowych), którzy wspierają nas w dostarczaniu komunikatów technicznych (np. o pozostawionym koszyku), marketingowych i wdrażaniu kampanii promocyjnych, w tym wysyłaniu wiadomości z przypomnieniem o produktach w koszyku. Jednym z takich dostawców jest Cybba Inc. Politykę prywatności Cybba wraz z informacjami o tym, jak wykorzystują twoje dane, można znaleźć tutaj

Onsite: Twoje dane osobowe udostępniamy zewnętrznym dostawcom usług (w tym również marketingowych), którzy wspierają nas w dostosowywaniu treści technicznych, promocyjnych prezentowanych na stronie do Twoich potrzeb, w tym produktów, promocji i ofert. Jednym z takich dostawców jest Cybba Inc. Politykę prywatności Cybba wraz z informacjami o tym, jak wykorzystują twoje dane, można znaleźć tutaj

 III. Prawa Użytkowników

W celu skorzystania z wymienionych niżej praw należy skontaktować się z Administratorem.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej:
  P.P.H.U. Tezi Vet Gabinet Weterynaryjny Tezi Łukasz Paczewski ul. Warszawska 101, 05-190 Nasielsk
 • poczty elektronicznej: 
  sklep@prima-vera.pl
 • telefonicznie: 
  +48 735 950 792

Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

 1. celu przetwarzania;

 2. kategorii odnośnych danych osobowych;

 3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

 4. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;

 5. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

 6. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

 8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- Sklep PRIMAVERA nie prowadzi tego typu działań.

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia jego niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („prawo do zapomnienia”):

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

 3. Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.


Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika, którego dane dotyczą.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim („prawo sprzeciwu”).

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz

 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej na podstawie art. 6 ust.1 lit a) RODO, w dowolnym momencie.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


IV. Rodzaje wykorzystywanych Cookies


1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.


2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


V. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies


1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

  5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

  1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 5. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

 6. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

 7. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 8. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 9. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu


2. Administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookie wykorzystywanych w celach, o których mowa w pkt 1, lit. a), i) ii) oraz iv) jak również pkt: d, e, oraz f jest Administrator. Podstawą prawną przetwarzania danych zwartych w tych plikach jest zgoda Użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Wyrażenie powyższej zgody, nie jest wymogiem umownym, ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy lecz brak jej wyrażenia uniemożliwi Administratorowi dostosowania ofert widocznych w serwisie do Twoich preferencji opartych na zachowaniach w Serwisie.


3. Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pozostałych literach pkt. 1 powyżej przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku tj. w celach prawidłowego wyświetlenia Serwisu oraz prawidłowego skorzystania z wszystkich funkcji serwisu przez Użytkowników. 

4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

  1. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

  1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

  2. Google AdWords [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]]

 3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

  1. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

 4. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
  i. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

 5. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

  1. Google.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

  2. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

 6. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

  1. IAI RS [administrator cookies:IAI Spółka Akcyjna Aleja Piastów 30 71-064 Szczecin ]

 7. Rozpoznawania lokalizacji Użytkownika:

  1. Google.com - [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

 8. Realizacji płatności:

  1. IAI PAY [IAI Spółka Akcyjna Aleja Piastów 30 71-064 Szczecin]

 9. wysyłki mailingu

  1. IAI Newsleter [IAI Spółka Akcyjna Aleja Piastów 30 71-064 Szczecin]

5. Administratorami danych osobowych zawartych w plikach cookie wykorzystywanych w celach, o których mowa w pkt 4 lit. c), jak również w pkt. 4 lit. h oraz j są podmioty wskazane w tych punktach. Podstawą prawną przetwarzania danych zwartych w tych plikach jest zgoda Użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Wyrażenie powyższej zgody, nie jest wymogiem umownym, ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy lecz brak jej wyrażenia uniemożliwi Administratorowi dostosowania reklam widocznych w innych serwisach do Twoich preferencji opartych na zachowaniach w Serwisie. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tych administratorów, skorzystaj z następujących linków: 

https://policies.google.com/privacy 

https://www.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pL,

https://mailchimp.com/legal/privacy/

https://www.idosell.com/pl/corp/privacy/policy/polityka-prywatnosci-i-bezpieczenstwa-iai-s-a/

6. Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pozostałych literach pkt. 4 powyżej przetwarzane są przez wskazanych w pkt. 4 administratorów i służą realizacji podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Serwisu opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku tj. w celach prawidłowego wyświetlenia Serwisu oraz prawidłowego skorzystania z wszystkich funkcji serwisu przez Użytkowników. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tych administratorów, skorzystaj z następujących linków: 

https://policies.google.com/privacy

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pL

https://www.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://www.idosell.com/pl/corp/privacy/policy/polityka-prywatnosci-i-bezpieczenstwa-iai-s-a/

 

7. Odpowiednie zastosowanie znajdujące postanowienia pkt. III niniejszej Polityki Prywatności. 

8. Dane osobowe zawarte w umieszczanych przez Serwis plikach Cookie, będą przechowywane do momentu skorzystania przez Użytkownika z wymienionych w pkt. III niniejszej Polityki Prywatności praw, w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w tych plikach lub do momentu odpowiedniego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies w przeglądarce Użytkowania.


VI. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies


1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne

4. Obok plików cookies Sklep PRIMAVERA może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Serwisu. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane celu analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Uzytkowników Serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkowników danymi osobowymi.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA

NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” zwany dalej także:  P.P.H.U. Tezi Vet Gabinet Weterynaryjny Tezi Łukasz Paczewski ul. Warszawska 101, 05-190 Nasielsk, NIP: 5311603588, REGON: 142741108, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, będąca właścicielem domeny internetowej www.prima-vera.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H.U. Tezi Vet Gabinet Weterynaryjny Tezi Łukasz Paczewski ul. Warszawska 101, 05-190 Nasielsk, NIP: 5311603588, REGON: 142741108, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, będąca właścicielem domeny internetowej www.prima-vera.pl, adres e-mail: sklep@prima-vera.pl.

Sklep prima-vera.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następującym celu:

1. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

 • a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu prima-vera.pl usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu prima-vera.pl przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem prima-vera.pl, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep prima-vera.pl, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278 w związku z:

 • a. świadczeniem przez PayLane sp. z.o.o. na rzecz Sklepu prima-vera.pl usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • b. obsługą i rozliczaniem przez PayLane sp. z.o.o. płatności dokonywanych przez klientów Sklepu prima-vera.pl przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • c. w celu weryfikacji przez PayLane sp. z.o.o. należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem prima-vera.pl, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 1, 2 i 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep prima-vera.pl innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 • a) ING Bank Śląski S.A.
 • b) Twisto Polska sp. z o.o.
 • c) PayLane sp. z.o.o.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem prima-vera.pl, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem prima-vera.pl.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie prima-vera.pl, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep prima-vera.pl.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu prima-vera.pl przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu prima-vera.pl.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem prima-vera.pl, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem prima-vera.pl a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep prima-vera.pl, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep prima-vera.pl i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi z związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

>
Zaufane Opinie IdoSell
4.79 / 5.00 488 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-10-07
Obsługa na wysokim poziomie, szybka wysyłka towaru
2023-07-21
Obsługa jak zawsze fachowa, bardzo szybka dostawa
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel